માર્કેટિંગની ગેમ

નેતા-થી અભિનેતા, સેવા-થી સંસ્થા, પર્સન-થી પ્રોફેશનલ જો માર્કેટિંગની ગેમ રમી શકે તો ખેલ અને ખેલાડી વધુ સારી રીતે રમી ન શકે? આજે કોઈ પણ રમત બે વ્યક્તિ, બે ટીમ કે બે દેશ વચ્ચે રમાય ત્યારે એક રમત, એક ગેમ, એક સ્પર્ધા કરતાં એક પ્રોગ્રામ, પ્રસંગ અને પ્રોડક્ટ’ બની જાય છે. સ્પોન્સરશિપ વગર ખેલ કે ખેલાડી … Read more