રિટેલ માર્કેટિંગ: સફળતા કોને કહેશો?

વાચકો, રિટેલ માર્કેટિંગમાં સફળતા માટે કઈ સમજદારી હોવી જોઈએ અને કસ્ટમરને આકર્ષવા માટે કેટલી જવાબદારી છે, એ વિષે વાત કરી સફળતાનો અર્થ દરેક બિઝનેસમૅન/વેપારી માટે જુદો હોય છે. કોઈક વર્ષોથી ચાલ્યા આવતા બિઝનેસમાં ફેરફાર કર્યા વિના માત્ર સરવાઈવલને સફળતા ગણે છે. કોઈક વળી ગ્રોથ નહીં, પરંતુ દરેક વર્ષે વધુ ને વધુ ગ્રોથ થાય તો જ … Read more